خادمین افتخاری قرارگاه مردمی اربعین آماده میزبانی از زائرین اربعین حسینی هستند.