عودت بخشی از هزینه های درمانی به مردم قم توسط نهاد پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی استان قم

شرایط:

  • دهک ۱ تا ۴ باشد. (غیر از افراد تحت پوشش کمیته امداد وبهزیستی) اسناد پزشکی برای سال ۱۴۰۲ باشد.
  • اسناد پرداخت، مهر شده باشد. بعد از بارگزاری مدارک در صورت تایید باید اصل مدارک به معاونت بهداشت و درمان نهاد پیشرفت و آبادانی، ارائه شود.